Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESTORE

Spis treści

 1. Postanowienia wstępne

 2. Definicje

 3. Ogólne warunki korzystania ze sklepu

 4. Składanie zamówień w sklepie i zawarcie umowy sprzedaży

 5. Zapłata ceny

 6. Dostawa

 7. Usługi pomocnicze

 8. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 9. Postępowanie reklamacyjne - zagadnienia ogólne

 10. Postępowanie reklamacyjne - rzecz ruchoma 

 11. Postępowanie reklamacyjne - treści cyfrowe

 12. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży - zagadnienia ogólne

 13. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży - rzecz ruchoma 

 14. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży - treści cyfrowe

 15. Przerwy techniczne

 16. Dane kontaktowe

 17. Pozasądowe rozstrzyganie sporów konsumenckich

 18. Postanowienia końcowe


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Nabywców ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający Nabywcom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.


II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Formularz odstąpienia – formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży dla Użytkowników znajduje się pod adresem: https://estore.cinkciarz.pl/moje-konto/zwroty/utworz. Nabywcy o statusie Gościa mogą wystąpić o odstąpienie od Umowy sprzedaży przez kontakt ze Sprzedawcą.

 2. Gość - użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć Towar prezentowany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, nie posiadający Konta Użytkownika.

 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny 

 4. Konto Użytkownika – zweryfikowane konto dostępne w domenie internetowej Cinkciarz.pl (https://fx.cinkciarz.pl/) lub Conotoxia.com (https://fx.conotoxia.com/), prowadzone zgodnie z regulaminem tej domeny, identyfikujące Nabywcę przy nabywaniu Towarów w Sklepie.

 5. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne Towau, oznaczenia producentów Towaru.

 6. Nabywca – osoba, która w ramach Sklepu zawiera Umowę sprzedaży, przy czym Nabywcą w Sklepie może być jedynie konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Nabywcy; Nabywcą może być Użytkownik albo Gość.

 7. Partner – podmiot, którego Towary są prezentowane w Sklepie na podstawie umowy Partnera ze Sprzedawcą, a które można nabyć od Partnera po uprzednim nabyciu w Sklepie od Sprzedawcy kodu aktywującego lub rzeczy ruchomej.

 8. Produkt nieprefabrykowany - produkt, który jest produkowany na zamówienie Nabywcy. 

 9. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 10. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy), zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Nabywcom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej Cinkciarz.pl (https://estore.cinkciarz.pl/) oraz Conotoxia.com (https://estore.conotoxia.com/).

 11. Sprzedawca – Cinkciarz.pl Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000947678, kapitał zakładowy: 22 900 000,00 ZŁ PLN która dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży Towarów w ramach dwóch systemów sprzedaży: System sprzedaży bezpośredniej i System pośrednictwa.

 12. System pośrednictwa - oznacza taki sposób działania Sprzedawcy, w którym następuje pośredniczenie w transakcji sprzedaży produktu przedpłaconego pomiędzy Partnerem a Sprzedawcą, a także sprzedaż rzeczy ruchomej.

 13. System sprzedaży bezpośredniej - oznacza taki sposób działania Sprzedawcy, w którym nabywa on własność produktu przedpłaconego w celu jego dalszej odsprzedaży.

 14. Towar – rzecz ruchoma (np. starter Cinkciarz.pl) albo treść cyfrowa, niezapisana na nośniku materialnym (w tym kody aktywujące towary Partnerów) będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

 15. Umowa sprzedaży – umowa zawarta na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż Towaru na rzecz Nabywcy.

 16. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta 

 17. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć Towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, posiadający Konto Użytkownika w domenie https://fx.cinkciarz.pl/ lub https://fx.conotoxia.com


III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Nabywca może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, a w pozostałych przypadkach posiadania zgody opiekuna prawnego.

 2. Nabywca może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon, tablet, etc.) z wykorzystaniem przeglądarek internetowych takich jak Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome, Opera w najnowszej wersji.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Nabywcę nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu, o którym mowa w sekcji IV punkcie 4 Regulaminu, oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika albo Gościa warunków Regulaminu. Dane podawane przez Nabywcę nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i jakichkolwiek praw osób trzecich.

 4. Wykorzystywanie przez Nabywcę nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz wszelkich innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie uprzedniej, wyraźnej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów). Sprzedawca informuje, że Sprzedawcy przysługuje prawo do koncepcji Sklepu, rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Nabywcę jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w całości lub w części, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Nabywcą. 

 5. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, poprzez podanie wymaganych danych;

  2. akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na udostępnienie Sprzedawcy danych osobowych podanych przez Użytkownika przy rejestracji konta (w przypadku Użytkowników) albo akceptacji Regulaminu (Goście).


IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Za miejsce realizacji Umowy sprzedaży uważa się siedzibę Sprzedawcy. 

 2. Nabywca ma możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin / 7 dni w tygodniu / przez cały rok, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

 3. Przed złożeniem zamówienia, Nabywca umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym agregację wybranych Towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Towarów, Nabywca może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 4. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Nabywca zostaje skierowany do formularza internetowego, służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

  1. danych osobowych, w tym adresu e-mail:

– w przypadku Użytkownika dane te są automatycznie pobierane z konta w panelu użytkownika portalu Cinkciarz.pl, a możliwość ich edycji jest możliwa jedynie w panelu użytkownika portalu Cinkciarz.pl.

– w przypadku Gościa niezbędne jest podanie danych wymaganych przez Sprzedawcę w celu realizacji zakupu.

 1. sposobu dostawy Towaru;

 2. adresu dostawy, w przypadku Towaru rozumianego jako rzecz ruchoma

 3. sposobu dokonania płatności za Towar;

 4. w przypadku Towaru rozumianego jako treści cyfrowe, niezapisanego na materialnym nośniku, do wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Złożenie przez Nabywcę zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Nabywcę. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Nabywca otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail), automatycznie wygenerowaną odpowiedź o otrzymaniu zamówienia, obejmującą numer zamówienia oraz informację o jego przetwarzaniu przez Sprzedawcę, w celu zweryfikowania prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania. 

 2. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone przez Nabywcę w sposób nieprawidłowy, Sprzedawcy przysługuje prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia.

 3. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego wykonania, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Nabywcy, nie później niż w terminie 72 godzin od złożenia zamówienia (z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy), szczegółową informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przy składaniu zamówienia. Szczegółowa informacja o przyjęciu zamówienia obejmuje, poza informacjami wcześniej podanymi przez Sprzedawcę w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi o otrzymaniu zamówienia , szczegóły zamówienia w postaci: rodzaju, nazwy i liczby Towarów przeznaczonych do zakupu, cenie tych Towarów, kosztów dostawy oraz terminu zrealizowania zamówienia, w tym terminu dostawy.

 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Nabywcę szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia, o której mowa w punkcie 6.

 5. Sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury VAT w przypadku Systemu sprzedaży bezpośredniej. Nabywca powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: [email protected]

 6. Sprzedawca nie wystawia faktury VAT w przypadku Systemu pośrednictwa.

 7. Sprzedawca wystawia fakturę nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zamówienia Towaru.

 8. Podczas procesu składania zamówienia, Sprzedawca informuje Nabywcę, że w przypadku zakupu treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, Nabywca nie posiada prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży.


V. ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za Towary nabyte w Sklepie przez Nabywcę (cena oraz koszty dostawy, jeśli występują) dokonywane są w sposób określony przy składaniu zamówienia przez Nabywcę, z uwzględnieniem opcji dokonywania tych płatności, określonych przez Sprzedawcę. Sklep przewiduje płatność za Towary nabyte przez Nabywcę poprzez Cinkciarz Pay (np. przelew natychmiastowy, płatność kartą, BLIK).

 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Koszty dostawy Towaru do Nabywcy są określane na etapie składania zamówienia.

 3. Nabywca dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

 4. Sprzedawca dokona dostawy Towaru pod warunkiem uiszczenia przez Nabywcę płatności w pełnej wysokości, tj. ceny sprzedaży oraz ewentualnych kosztów dostawy Towaru.


VI. DOSTAWA

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodny z Umową sprzedaży. 

 2. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Nabywcę, w tym na adres poczty elektronicznej. 

 3. Sposobami dostawy Towaru są odpowiednio:

 1. dla rzeczy ruchomej - adres dostawy wskazany przez Nabywcę podany w formularzu internetowym służącym do składania zamówień w Sklepie,

 2. dla treści cyfrowej - adres e-mail wskazany przez Nabywcę w formularzu internetowym służącym do składania zamówień w Sklepie. Nabywca będący Użytkownikiem może zapisać treść cyfrową w swoim koncie Użytkownika w cyfrowej bibliotece produktów oraz pobrać go na swoje urządzenie końcowe. Powyższe dotyczy również kodów aktywujących towary Partnerów, umożliwiających
  wykorzystanie kodu bezpośrednio w Sklepie Partnera. 

 1. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru rozumianego jako rzecz ruchoma z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy czy nieodebrania przesyłki.

 2. W przypadku niedostarczenia Towaru rozumianego jako treści cyfrowe z przyczyn leżących po stronie Nabywcy (np. błędny adres e-mail), Sprzedawca po uzgodnieniu prawidłowych danych wysyła ponownie Towar.


VII. USŁUGI POMOCNICZE

 1. Nabywca może, w związku z zawarciem umowy, wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2022 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail Użytkownika.

 2. Sprzedawca, po uprzednim wyrażeniu przez Nabywcę zgody, o której mowa w ust. 1, może przesyłać informacje na temat świadczonych usług i działalności Sprzedawcy. Wiadomość zawierająca informacje handlowe będzie określała: nadawcę, temat oraz informacje o sposobie rezygnacji z przesyłania informacji handlowych.

 3. Nabywca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny w treści wiadomości lub kontakt ze Sprzedawcą.


VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Nabywców będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu prawidłowej obsługi zamówień, zawierania i wykonywania Umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, a także odpowiadania na pytania Nabywców (w tym w związku z wypełnionym i wysłanym formularzem kontaktowym), a w szczególności dotyczące szczegółów Towarów prezentowanych w Sklepie, nie wyłączając szczegółów dotyczących ich dostawy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , zwanego dalej „RODO”, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych . Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży), a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności przedstawienia odpowiedzi na składane zapytania oraz doskonalenie funkcjonalności Sklepu).

 2. W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO oraz dla lepszej ochrony praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres e-mail: [email protected] .

 3. Dane osobowe Nabywców mogą być ujawniane odbiorcom, wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą Umową sprzedaży, m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów sprzedaży lub podmiotom realizującym dostawy nabytych Towarów, a także podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być ujawniane Cinkciarz.pl sp. z o.o., wspierającej działalność Sprzedawcy w zakresie rozliczeń księgowo-podatkowych oraz utrzymania i rozwoju systemów informatycznych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności.

 4. Dane osobowe Nabywców będą przechowywane przez następujący okres:

  1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień – przez czas realizacji zamówienia i po jego realizacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy sprzedaży, wynoszącego 3 lata od zakończenia roku, w którym zostało zrealizowane zamówienie. Jeżeli z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek lub prawo dłuższego przechowywania danych, to w takim wypadku dane te będą przechowywane, aż do upływu tego okresu; 

  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków podatkowych Sprzedawcy - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należności podatkowych z tytułu realizacji zamówienia;

  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych Towarów – do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych;

  4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na zadane pytania – przez czas niezbędny do przygotowania i udzielenia tej odpowiedzi.

 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Nabywcę zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Nabywcy przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy, jako administratora danych, dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 7. Nabywcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Niepodanie danych osobowych w ramach kierowanego zapytania skutkuje brakiem możliwości udzielenia na nie odpowiedzi.

 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, z którymi współpracujemy przy realizacji naszych usług, tj. odbiorców, znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a także do odbiorców, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku dane przekazywane są na podstawie Standardowych Klauzul Umownych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli i utrzymują odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 10. Sprzedawca jako administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami RODO i innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. Dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 11. Sklep korzysta z plików cookies, na zasadach określonych w Polityce cookies.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zamówienia - rzecz ruchoma

 1. Zamawiając rzecz ruchomą Nabywca zgadza się na przekazanie swoich danych osobowych (w zakresie imienia, nazwiska i danych teleadresowych) z Cinkciarz.pl Marketing sp. z o.o. do Conotoxia sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 17B, 65-427 Zielona Góra, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000947678, na potrzeby realizacji zamówienia. Z Conotoxia sp. z o.o. jako administratorem danych można skontaktować się telefonicznie na numer +48 68 410 99 50 oraz mailowo na adres [email protected]

 2. Conotoxia Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail [email protected] . Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Przetwarzane przez Conotoxia Sp. z o.o. dane osobowe Nabywcy zamawiającego rzecz ruchomą obejmują dane identyfikacyjne, teleadresowe oraz dane związane z zamówieniem rzeczy ruchomej. Dane te będą przetwarzane przez Conotoxia Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej rzeczy ruchomej, w tym rozpatrywania reklamacji jej dotyczących (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 4. Odbiorcami danych Nabywcy zamawiającego rzecz ruchomą mogą być podmioty wspierające działalność Conotoxia Sp. z o.o. (podmioty przetwarzające), w szczególności w zakresie dostarczania rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych przez Conotoxia sp. z o.o. oraz fizycznego przygotowania rzeczy ruchomej. Odbiorcami danych osobowych mogą być też organy państwowe uprawnione do dostępu do danych osobowych na mocy przepisów prawa. 

 5. Dane osobowe Nabywcy zamawiającego rzecz ruchomą mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) – np. USA, w związku z tym, że Conotoxia Sp. z o.o. korzysta z usług teleinformatycznych międzynarodowych dostawców. Jeżeli Conotoxia sp. z o.o. udostępnia dane podmiotom, które znajdują się poza EOG upewnia się, że podmioty te zapewniają odpowiedni poziom ochrony, a przekazywanie danych jest wsparte odpowiednimi zabezpieczeniami, m.in. decyzjami Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych lub standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej. Wszelkie pytania dotyczące transferu poza EOG, w tym informacje o zastosowanych zabezpieczeniach, można kierować na e-mail: [email protected]

 6. Conotoxia sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do realizacji wyżej wskazanych celów. Należy mieć na uwadze, że specyfika świadczonych przez Conotoxia sp. z o.o. usług sprawia, że w większości przypadków jest zobowiązana przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy Użytkownik lub Gość nie będzie korzystać już z usług Conotoxia sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności przepisów podatkowych czy rachunkowych. 

 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług przez Conotoxia sp. z o.o. Nabywca zamawiający rzecz ruchomą ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także w dowolnym momencie wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora, Nabywcać może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 8. Nabywca zamawiający rzecz ruchomą niezadowolony z przetwarzania danych przez Conotoxia sp. z o.o., może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-194 Warszawa.


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE - ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili w zakresie określonym w przepisach Ustawy. 

 2. Reklamację na działanie Sklepu można składać w dowolnej formie na dane kontaktowe określone w sekcji XVI, w tym telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie (https://estore.cinkciarz.pl/moje-konto/zwroty/utworz) lub listownie na adres Sprzedawcy wskazany w sekcji XVI Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy;

  2. datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji;

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy;

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 3. Reklamacje należy składać do Sprzedawcy. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W przypadku Sprzedaży bezpośredniej reklamację rozpatruje Sprzedawca. W przypadku Systemu pośrednictwa Sprzedawca przekaże reklamację do rozpatrzenia przez Partnera, tj. sprzedawcy pierwotnemu (zlecającemu Sprzedawcy pośrednictwo).

 4. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany taką samą drogą w jakiej została złożona reklamacja, chyba że Nabywca wyraźnie wyrazi zgodę na inną drogę udzielenia odpowiedzi na reklamację.

 5. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerami telefonów wskazanymi w sekcji XVI Regulaminu.

 6. W celu uniknięcia wątpliwości, żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Nabywcy, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy.

 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy, jeżeli Nabywca, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.


X. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE - RZECZ RUCHOMA

 1. Sprzedawca może dokonać wymiany lub naprawy Towaru (rozumianego w tej sekcji Regulaminu jako rzecz ruchoma), jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży. W przypadku, gdy i naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałoby to nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z Umową sprzedaży.

 2. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:

  1. Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży, zgodnie z ust.1.
  2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży, tj. nie dokonał naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie i bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy, nie odebrał Towaru od Nabywcy, nie zdemontował i zmontował Towaru ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany lub nie zlecił wykonania czynności na swój koszt,
  3. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową sprzedaży;
  4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony, tj. naprawy lub wymiany Towaru
  5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy.
 3. Sprzedawca zwraca Nabywcy kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Nabywcy o obniżeniu ceny.



XI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE - TREŚCI CYFROWE

 1. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczył Towaru (rozumianego w tej sekcji Regulaminu jako treści cyfrowe), Nabywca wzywa go do ich dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towaru niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Nabywca może odstąpić od Umowy sprzedaży.

 2. Treść cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy treść cyfrowa lub środek, który pozwala na uzyskanie dostępu do treści cyfrowej lub pobranie treści cyfrowej, zostały udostępnione Nabywcy lub fizycznemu lub wirtualnemu urządzeniu, które Nabywca wybrał samodzielnie w tym celu, lub gdy Nabywca lub takie urządzenie, uzyskali do niej dostęp.

 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Nabywca może żądać doprowadzenia do ich zgodności z Umową sprzedaży. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową sprzedaży, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.

 4. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową sprzedaży, Nabywca może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:

 1. doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową sprzedaży jest niemożliwe albo wymagają nadmiernych kosztów, 

 2. Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową sprzedaży, zgodnie z art. 43m Ustawy,

 3. brak zgodności Towaru nadal występuje, mimo prób doprowadzenia treści cyfrowej do zgodności z Umową sprzedaży,

 4. brak zgodności Towaru z Umową sprzedaży, jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez wcześniejszego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy, 

 5. z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową sprzedaży, w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Nabywcy.


XII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY- ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. Nabywca może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy. 

 2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.

 3. Nabywca ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w dowolnej formie, w tym telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza lub listownie. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Nabywcę może zostać złożone za pomocą Formularza odstąpienia od Umowy sprzedaży dostępnego na stronie https://estore.cinkciarz.pl/moje-konto/zwroty/utworz. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Nabywcę, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą od samego początku. Wzór oświadczenia o odstąpieniu jest załącznikiem do Ustawy. 

 4. Dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w sekcji XVI. W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Nabywcę, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą od samego początku. 

 5. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Nabywcy o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy (zwykły) sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.


XIII. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY - RZECZ RUCHOMA 

 1. W przypadku Towaru “starter Cinkciarz.pl”, prawo do odstąpienia nie przysługuje, ponieważ “starter Cinkciarz.pl” jest Produktem nieprefabrykowanym.

 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar (rozumiany w tej sekcji Regulaminu jako rzecz ruchoma) od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 3. Nabywca może odstąpić od Umowy sprzedaży w zakresie braku zgodności Towaru z Umową sprzedaży w ciągu dwóch lat od chwili dostarczenia jedynie w przypadkach wskazanych w sekcji X ust. 2 Regulaminu.

 4. Towar ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 5. Nabywca ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.


XIV. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY - TREŚCI CYFROWE

 1. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Nabywcy jedynie w przypadkach szczegółowo określonych w opisie Towaru (rozumianego w tej sekcji Regulaminu jako treści cyfrowe).

 2. W pozostałych przypadkach prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Towaru niedostarczanego na nośniku materialnym, za które Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny, a Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Nabywcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Nabywcy potwierdzenie zawarcia umowy. 

 3. Nabywca nie może dokonać zwrotu Towaru, w związku z wyrażeniem zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.


XV. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.


XVI. DANE KONTAKTOWE

Nabywca powinien kierować swoje oświadczenia w dowolnej formie, w tym pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie, na poniższe dane teleadresowe, właściwe dla Sprzedawcy:
Cinkciarz.pl Marketing sp. z o.o. ul. Wrocławska 17B 65-427 Zielona Góra e-mail: [email protected] numer telefonu: +48 68 410 99 50


XVII. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

W przypadku powstania sporu między Sprzedawcą a Nabywcą, ten ostatni może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

 2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą a Sprzedawcą;

 3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nabywcą a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.



XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu jeżeli:

 1. jest to niezbędne dla dodania nowych produktów, istotnych zmian w treściach produktów, likwidacji produktów lub wdrożenia nowych funkcjonalności Sklepu, usunięcia funkcjonalności lub ich zmiany,

 2. w razie zmiany mających zastosowanie przepisów prawa bądź potrzeby dostosowania zapisów Regulaminu do przepisów istniejących, jak również wymogów stawianych przez organy publiczne,

 3. w celu wykonania orzeczeń bądź decyzji organów publicznych,

 4. zwiększenia bezpieczeństwa Nabywcy,

 5. doprecyzowania określonych zapisów Regulaminu.

 1. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, a także nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu.

 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także Ustawy. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, o ile strony nie rozwiążą sporu polubownie.

 3. Regulamin Sklepu internetowego sporządzony został w języku polskim i tylko polska wersja językowa Regulaminu jest wiążąca, zaś inne wersje językowe mają wyłącznie charakter informacyjny.


Zielona Góra, dnia 01.01.2023 roku.