Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ESTORE 

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników, Gości, w tym Nabywców, ze Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę.

 2. Regulamin jest udostępniany nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu, w sposób umożliwiający Użytkownikom i Gościom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

 

II. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Sprzedawca – Cinkciarz.pl Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze ul. Wrocławska 17B, NIP: 9292069404, REGON: 521045284, która dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży Towarów;

 2. Partner – podmiot, którego Towary są prezentowane w Sklepie na podstawie umowy Partnera ze Sprzedawcą, a które można nabyć od Partnera po uprzednim nabyciu w Sklepie od Sprzedawcy kodu aktywującego. 

 3. Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy),  zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom i Gościom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej  Cinkciarz.pl (https://estore.cinkciarz.pl/) oraz Conotoxia.com (https://estore.conotoxia.com/).

 4. Nabywca – osoba, która w ramach Sklepu zawarła Umowę sprzedaży, przy czym Nabywcą w Sklepie może być jedynie Konsument, tj. osoba fizyczna, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową Nabywcy; Nabywcą może być osoba posiadająca zweryfikowane konto na domenie   https://fx.cinkciarz.pl/ lub https://fx.conotoxia.com/ („Użytkownik”) albo osoba nie posiadająca takiego konta („Gość”).

 5. Konto Użytkownika – zweryfikowane konto dostępne w domenie internetowej Cinkciarz.pl (https://fx.cinkciarz.pl/) lub Conotoxia.com (https://fx.conotoxia.com/), prowadzone zgodnie z regulaminem tej domeny, identyfikujące Nabywcę przy nabywaniu Towarów w Sklepie.

 6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu, pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż rzeczy (Towarów) na rzecz Nabywcy.

 7. Towar – rzecz ruchoma albo treść cyfrowa, niezapisana na nośniku materialnym (w tym kody aktywujące towary Partnerów), będąca przedmiotem Umowy sprzedaży.

 8. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.

 9. Materiały – informacje zawarte na stronach internetowych Sklepu, w tym m.in. nazwy i opisy oraz zdjęcia i ilustracje graficzne Towarów, oznaczenia producentów Towarów.

 10. Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć Towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, posiadający Konto Użytkownika.

 11. Gość - użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć Towary prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, nie posiadający Konta Użytkownika.

 12. Formularz odstąpienia od Umowy – formularz odstąpienia od Umowy sprzedaży (zwrotu towaru) dla Użytkowników znajduje się pod adresem:  https://estore.cinkciarz.pl/moje-konto/zwroty/utworz. Nabywcy o statusie Gościa mogą wystąpić o odstąpienie od Umowy sprzedaży przez kontakt ze Sprzedawcą.

 13. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach Konsumenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 287).

 14. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1740 ze zm.).

 

III. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Nabywca, będący osobą fizyczną, może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych.

 2. Użytkownik albo Gość może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z internetem (komputer, telefon, tablet, etc.), z wykorzystaniem przeglądarek internetowych IE10+, Edge, Firefox, Safari, Chrome, Opera.

 3. O ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika albo Gościa nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzu, o którym mowa w sekcji IV punkcie 3 Regulaminu, oraz nieprzestrzeganiem przez Użytkownika albo Gościa warunków Regulaminu. Dane podawane przez Użytkownika albo Gościa nie mogą naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i jakichkolwiek praw osób trzecich.

 4. Wykorzystywanie przez Użytkownika albo Gościa nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz wszelkich innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji, gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów praw własności przemysłowej jest możliwe na podstawie uprzedniej, wyraźnej, pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów). Sprzedawca informuje, że Sprzedawcy przysługuje prawo do koncepcji Sklepu, rozumianej jako całokształt rozwiązań funkcjonalnych i elementów wizualnych. Zabronione jest podejmowanie przez Użytkownika albo Gościa jakichkolwiek działań zmierzających do odtworzenia Sklepu, w całości lub w części, w tym w szczególności na stronach internetowych i w domenach internetowych powiązanych z Użytkownikiem albo Gościem.

 5. Zawarcie Umowy sprzedaży jest możliwe, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, po spełnieniu łącznie następujących warunków:

  1. prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza internetowego, dostępnego na stronie internetowej Sklepu, poprzez podanie wymaganych danych;

  2. akceptacji Regulaminu i wyrażeniu zgody na przeniesienie danych osobowych podanych przez Użytkownika przy rejestracji konta (w przypadku Użytkowników) albo akceptacji Regulaminu (Goście).

IV. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ W SKLEPIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedaż Towarów realizowana jest na terytorium Polski.

 2. Użytkownik oraz Gość mają możliwość dokonywania zamówień w Sklepie w trybie 24 godzin / 7 dni w tygodniu / 365 dni w roku, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

 3. Przed złożeniem zamówienia, Użytkownik albo Gość umieszcza w wirtualnym koszyku wybrany przez siebie Towar, który zamierza nabyć. Wirtualny koszyk jest narzędziem umożliwiającym agregację wybranych Towarów przed ich zakupem, przeliczanie wartości Towarów zgromadzonych w koszyku oraz przeliczanie kosztów dostawy. Podczas wyboru Towarów, Użytkownik albo Gość może dowolnie zarządzać zawartością koszyka poprzez dodawanie do koszyka kolejnych Towarów lub usuwanie ich z koszyka.

 4. Po ostatecznym wyborze Towarów przeznaczonych do zakupu, Użytkownik albo Gość zostaje skierowany do formularza internetowego, służącego do składania zamówień w Sklepie. Formularz składania zamówienia służy do określenia:

  1. danych osobowych, w tym adresu e-mail:

– w przypadku Użytkownika dane te są automatycznie generowane z konta w panelu użytkownika Cinkciarz.pl, a możliwość ich edycji jest możliwa jedynie w panelu użytkownika Cinkciarz.pl; w Sklepie nie ma możliwości edycji danych osobowych;

– w przypadku Gościa niezbędne jest podanie danych wymaganych przez Sprzedawcę w celu realizacji zakupu.

 1. sposobu dostawy;

 2. jeśli jest to wymagane (tj. w przypadku innym niż dostawca treści cyfrowych) – adresu dostawy;

 3. sposobu dokonania płatności za Towar;

 4. W przypadku treści cyfrowych, niezapisanych na materialnym nośniku, do wyrażenia zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 1. Złożenie przez Użytkownika albo Gościa zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Użytkownika albo Gościa. Niezwłocznie po złożeniu zamówienia Użytkownik albo Gość otrzymuje od Sprzedawcy na adres poczty elektronicznej (e-mail), automatycznie wygenerowaną odpowiedź o otrzymaniu zamówienia, obejmującą numer zamówienia oraz informację o jego przetwarzaniu przez Sprzedawcę, w celu zweryfikowania prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, że zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub w razie niemożliwości zrealizowania zamówienia, Sprzedawca poinformuje o tym Użytkownika albo Gościa.

 2. Po pozytywnym zweryfikowaniu przez Sprzedawcę prawidłowości złożenia zamówienia, szczegółów zamówienia oraz możliwości jego zrealizowania, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Użytkownikowi albo Gościowi, nie później niż w terminie 72 godziny od złożenia zamówienia (a w dni ustawowo wolne od pracy nie później niż w terminie 96 godzin od złożenia zamówienia), szczegółową informację o przyjęciu zamówienia na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany przy składaniu zamówienia. Szczegółowa informacja o przyjęciu zamówienia obejmuje, poza informacjami wcześniej podanymi przez Sprzedawcę w automatycznie wygenerowanej odpowiedzi o otrzymaniu zamówienia (tj. danymi osobowymi Użytkownika albo Gościa), szczegóły zamówienia w postaci: rodzaju, nazwy i liczby Towarów przeznaczonych do zakupu, cenie tych Towarów, kosztów dostawy oraz terminu zrealizowania zamówienia, w tym terminu dostawy.

 3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika albo Gościa szczegółowej informacji o przyjęciu zamówienia, o której mowa w punkcie 5.

 4. W przypadku płatności przelewem za Towar nabyty w Sklepie przez Nabywcę, Sprzedawca dokona dostawy tego Towaru pod warunkiem uprzedniego zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy płatności w pełnej wysokości, tj. ceny sprzedaży oraz kosztów dostawy Towaru.

 5. W celu otrzymania faktury VAT w przypadkach, kiedy jest to możliwe, Nabywca powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem email: [email protected]

 6. Jeżeli przedmiotem zamówienia jest treść cyfrowa, która nie jest zapisana na nośniku materialnym, Towar zostaje przesłany na adres e-mail podany przez Nabywcę, a niezależnie od tego, w przypadku Użytkownika może zostać zapisany na koncie Użytkownika w cyfrowej bibliotece produktów, a Nabywca może pobrać go na swoje urządzenie końcowe. Powyższe dotyczy również kodów aktywujących towary Partnerów, umożliwiających wykorzystanie kodu bezpośrednio w Sklepie Partnera.

V. ZAPŁATA CENY

 1. Płatności za Towary nabyte w Sklepie przez Nabywcę (cena oraz koszty dostawy, jeśli występują) dokonywane są w sposób określony przy składaniu zamówienia przez Użytkownika albo Gościa, z uwzględnieniem opcji dokonywania tych płatności, określonych przez Sprzedawcę. Sklep przewiduje płatność za Towary nabyte przez Nabywcę: w formie płatności natychmiastowa poprzez Cinkciarz Pay.

 2. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z odrębnych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Koszty dostawy Towaru do Nabywcy, jeśli występują, podane są odrębnie.

 3. Nabywca dokonuje zakupu według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili zawarcia Umowy sprzedaży. Wysokość kosztów dostawy uzależniona jest od sposobu dostawy wybranego przez Nabywcę.

 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmioty realizujące dostawy. Postanowienie zdania poprzedniego nie dotyczy zamówień już realizowanych, tj. gdy Umowa sprzedaży została już zawarta zgodnie z postanowieniami punktów sekcji IV Regulaminu.

VI. DOSTAWA

 1. Dostawa Towaru następuje na adres wskazany przez Nabywcę. W przypadku treści cyfrowych, które nie zostały zapisane na nośniku materialnym, dostawa następuje w sposób opisany w punkcie IV. 9 Regulaminu.

 2. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży, zawiadomi o tym Nabywcę i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną, jeżeli jakakolwiek suma została już uiszczona.

 3. Sprzedawca nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Nabywcy – np. wskutek wskazania nieprawidłowego adresu dostawy. W takiej sytuacji Sprzedawca umożliwi Nabywcy w miarę możliwości odbiór Towaru ze wskazanego miejsca, np. siedziby Sprzedawcy, chyba że strony uzgodnią inny sposób przekazania Nabywcy Towaru.

 4. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Towar bez wad.

 

VII. USŁUGI POMOCNICZE

 1. Nabywca może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowej, w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail Użytkownika.

 2. Sprzedawca, po uprzednim wyrażeniu przez Nabywcę zgody, o której mowa w ust. 1, może przesyłać informacje na temat świadczonych usług i działalności Sprzedawcy. Wiadomość zawierająca informacje handlowe będzie określała: nadawcę, temat oraz informacje o sposobie rezygnacji z przesyłania informacji handlowych.

 3. Nabywca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych poprzez kliknięcie w link dezaktywacyjny w treści wiadomości lub kontakt ze Sprzedawcą.

 

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Nabywców będą przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych w celu prawidłowej obsługi zamówień, zawierania i wykonywania Umów sprzedaży zawieranych ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, a także odpowiadania na pytania Nabywców (w tym w związku z wypełnionym i wysłanym formularzem kontaktowym), a w szczególności dotyczące szczegółów Towarów prezentowanych w Sklepie, nie wyłączając szczegółów dotyczących ich dostawy. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 roku, s. 1), zwanego dalej „RODO”, a także zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781). Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy sprzedaży), a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora polegający na konieczności przedstawienia odpowiedzi na składane zapytania oraz doskonalenie funkcjonalności Sklepu).

 2. W związku z obowiązkiem wynikającym z RODO oraz dla lepszej ochrony praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych ustanowiliśmy Inspektora Ochrony Danych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się poprzez adres email: [email protected] 

 3. Dane osobowe Nabywców mogą być ujawniane odbiorcom, wykonującym na zlecenie Sprzedawcy czynności związane z zawartą Umową sprzedaży, m.in. operatorom obsługującym płatności elektroniczne z tytułu zawieranych Umów sprzedaży lub podmiotom realizującym dostawy nabytych Towarów, a także podmiotom upoważnionym do ich otrzymywania na mocy przepisów prawa. Dodatkowo, dane mogą być ujawniane Cinkciarz.pl Sp. z o.o., wspierającej działalność Sprzedawcy w zakresie rozliczeń księgowo-podatkowych oraz utrzymania i rozwoju systemów informatycznych wykorzystywanych w ramach prowadzonej działalności.

 4. Dane osobowe Nabywców będą przechowywane przez następujący okres:

  1. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu prawidłowej obsługi i realizacji składanych zamówień – przez czas realizacji zamówienia i po jego realizacji, aż do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej Umowy sprzedaży, wynoszącego 3 lata od zakończenia roku, w którym zostało zrealizowane zamówienie. Jeżeli z przepisów prawa będzie wynikał obowiązek lub prawo dłuższego przechowywania danych, to w takim wypadku dane te będą przechowywane, aż do upływu tego okresu; 

  2. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu realizacji obowiązków podatkowych Sprzedawcy - przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności należności podatkowych z tytułu realizacji zamówienia;

  3. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celach marketingowych i promocyjnych Towarów – do momentu wycofania zgody na przesyłanie informacji handlowych;

  4. w odniesieniu do danych przetwarzanych w celu odpowiedzi na zadane pytania  – przez czas niezbędny do przygotowania i udzielenia tej odpowiedzi.

 5. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Nabywcę zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 6. Nabywcy przysługuje prawo żądania od Sprzedawcy, jako administratora danych, dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym"), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

 7. Nabywcy przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do zawarcia Umowy sprzedaży lub udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Niepodanie danych osobowych w ramach kierowanego zapytania skutkuje brakiem możliwości udzielenia na nie odpowiedzi.

 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów, z którymi współpracujemy przy realizacji naszych usług, tj. odbiorców, znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony, a także do odbiorców, co do których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego stopnia ochrony, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku dane przekazywane są na podstawie standardowych klauzul ochrony danych. Odbiorcy z siedzibą w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym wdrożyli i utrzymują odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych.

 10. Sprzedawca jako administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami RODO i innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane. Dane osobowe są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

 11. Sklep korzysta z plików cookies, na zasadach określonych w Polityce cookies.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zamówienia Startera Cinkciarz.pl


 1. Zamawiając Starter Cinkciarz.pl, Użytkownik lub Gość zgadzają się na przekazanie swoich danych osobowych (w zakresie imienia, nazwiska i danych teleadresowych) z Cinkciarz.pl Marketing Sp. z o.o. do Conotoxia Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Wrocławska 17B na potrzeby realizacji zamówienia. Z Conotoxia Sp. z o.o. jako administratorem danych można skontaktować się telefonicznie na numer +48 68 410 99 50 oraz mailowo na adres [email protected]

 2. Conotoxia Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email [email protected]. Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystana z praw związanych z przetwarzaniem danych.

 3. Przetwarzane przez Conotoxia Sp. z o.o. dane osobowe Użytkownika lub Gościa zamawiającego Starter Cinkciarz.pl obejmują dane identyfikacyjne, teleadresowe oraz dane związane z zamówieniem Startera Cinkciarz.pl. Dane te będą przetwarzane przez Conotoxia Sp. z o.o. w celu zawarcia i realizacji umowy dotyczącej Startera Cinkciarz.pl, w tym rozpatrywania reklamacji jej dotyczących (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

 4. Odbiorcami danych Użytkownika lub Gościa zamawiającego Starter Cinkciarz.pl mogą być podmioty wspierające działalność Conotoxia Sp. z o.o. (podmioty przetwarzające), w szczególności w zakresie dostarczania rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych przez Conotoxia Sp. z o.o. oraz fizycznego przygotowania Startera Cinkciarz.pl. Odbiorcami danych osobowych mogą być też organy państwowe uprawnione do dostępu do danych osobowych na mocy przepisów prawa. 

 5. Dane osobowe Użytkownika lub Gościa zamawiającego Starter Cinkciarz.pl mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) – np. USA, w związku z tym, że Conotoxia Sp. z o.o. korzysta z usług teleinformatycznych międzynarodowych dostawców. Jeżeli Conotoxia Sp. z o.o. udostępnia dane podmiotom, które znajdują się poza EOG upewnia się, że podmioty te zapewniają odpowiedni poziom ochrony, a przekazywanie danych jest wsparte odpowiednimi zabezpieczeniami, m.in. decyzjami Komisji Europejskiej w sprawie adekwatności ochrony danych lub standardowymi klauzulami umownymi Komisji Europejskiej. Wszelkie pytania dotyczące transferu poza EOG, w tym informacje o zastosowanych zabezpieczeniach, można kierować na email: [email protected]

 6. Conotoxia Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie przez okres konieczny do realizacji powyżej wskazanych celów. Należy mieć na uwadze, że specyfika świadczonych przez Conotoxia Sp. z o.o. usług sprawia, że w większości przypadków jest zobowiązana przepisami prawa do przetwarzania danych, nawet gdy Użytkownik lub Gość nie będzie korzystać już z usług Conotoxia Sp. z o.o. Dotyczy to w szczególności przepisów podatkowych czy rachunkowych. 

 7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług przez Conotoxia Sp. z o.o. Użytkownik lub Gość zamawiający Starter Cinkciarz.pl ma prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także w dowolnym momencie wycofania zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie administratora, Użytkownik lub Gość może zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.

 8. Użytkownik lub Gość zamawiający Starter Cinkciarz.pl niezadowolony z przetwarzania danych przez Conotoxia Sp. z o.o., może wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Polsce właściwym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-194 Warszawa


IX. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Sprzedawca odpowiada, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub wadę prawną (rękojmia) w zakresie określonym w przepisach Kodeksu cywilnego.

 2. W celu uniknięcia wątpliwości, żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego prawa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze, zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy i Kodeksu Cywilnego.

 3. Reklamację na działanie Sklepu należy składać w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego dostępnego w Sklepie (https://estore.cinkciarz.pl/moje-konto/zwroty/utworz) lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy wskazany w Sekcji XI Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Nabywcy;

  2. datę zawarcia Umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji;

  3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Nabywcy;

  4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie maksymalnie 14 dni od dnia jej otrzymania.

 5. O rozstrzygnięciu reklamacji Nabywca zostanie poinformowany drogą poczty elektronicznej lub poczty tradycyjnej.

 6. Dodatkowe informacje o sposobie odsyłania reklamowanego Towaru i składaniu reklamacji dostępne są pod numerami telefonów wskazanymi w sekcji XII Regulaminu.

X. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Nabywca może odstąpić na piśmie od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia objęcia nabytej rzeczy (Towaru) w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

  1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

  2. polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

  3. dla pozostałych Umów sprzedaży – od dnia zawarcia Umowy.

 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży przez Nabywcę może zostać złożone za pomocą Formularza odstąpienia od Umowy dostępnego na stronie https://estore.cinkciarz.pl/moje-konto/zwroty/utworz.  W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Nabywcę, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym.

 3. Nabywca ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Nabywcę o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Nabywca wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy (zwykły) sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Nabywcy poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 4. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Nabywcy o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Nabywcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 5. Nabywca ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

 6. Towar powinien być zwrócony na adres wskazany w Sekcji XI Regulaminu.

 7. Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, chyba że Sprzedawca nie poinformował Nabywcy o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Nabywcę nie jest możliwe w przypadku umów określonych w art. 38 Ustawy, które znajdują zastosowanie do Sprzedawcy, tj. w szczególności następujących umów objętych przedmiotem działalności Sprzedawcy:

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  3. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Nabywcy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

XI. PRZERWY TECHNICZNE

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przerw w dostępie do Sklepu spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem funkcjonalności Sklepu. Jednocześnie Sprzedawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.

 

XII. DANE KONTAKTOWE

Użytkownik, Gość, w tym Nabywca, obowiązany jest kierować swoje oświadczenia, w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie, na poniższe dane teleadresowe, właściwe dla Sprzedawcy: 

Cinkciarz.pl Marketing Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 17B

65-427 Zielona Góra

e-mail: [email protected]

numer telefonu: +48 68 410 99 50

 

XIII. POZASĄDOWE ROZSTRZYGANIE SPORÓW KONSUMENCKICH

 1. Nabywca może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1. jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

  2. jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Nabywcą a Sprzedawcą;

  3. może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Nabywcą a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

  4. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

 2. Zmiana Regulaminu nie dotyczy zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, a także nie dotyczy Umów sprzedaży zawartych przed zmianą Regulaminu.

 3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, a także Ustawy o prawach konsumenta.

 4. Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny, o ile strony nie rozwiążą spru polubownie.

 5. Regulamin Sklepu internetowego jest w języku polskim i tylko polska wersja językowa Regulaminu jest wiążąca, zaś inne wersje językowe mają wyłącznie charakter informacyjny.


Zielona Góra, dnia 01.01.2023 roku.